Regulamin

Regulamin płatności elektronicznych – darowizn pieniężnych

Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Fundacja im. Marii Montessori, polegających na umożliwieniu Darczyńcom przekazania pieniędzy na cele statutowe Fundacji Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony: fundacjamontessori.pl

Fundacji, należy przez to rozumieć Fundacja im. Marii Montessori ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 4, 02-736 Warszawa, NIP: 521-362-20-82
KRS: 0000402463, REGON: 145887924.

Strona internetowa: fundacjamontessori.pl jest zarządzana przez Fundację. Korzystanie ze strony jest nieodpłatne. Za pośrednictwem strony można przez system PayPal lub Paynow przekazać darowiznę na projekty związane z celami statutowymi Fundacji.

Darczyńca ma możliwość wyboru pomiędzy darowizną jednorazową a cykliczną, odnawianą co miesiąc.

Darczyńca przekazując płatność cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez wybranego Operatora Płatności (PayPal lub Paynow) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić, logując się na swój profil danymi otrzymanymi w e-mailu po dokonaniu pierwszej płatności cyklicznej.

W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres biuro@fundacjamontessori.pl.

Każdy Darczyńca korzystający z tej strony zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Reklamacje. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację związaną z wadliwą obsługą płatności przez Operatora płatności. Reklamację należy zgłosić na adres: biuro@fundacjamontessori.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości strony oraz podstron i modyfikowania jej, bez uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na tej stronie. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy do Fundacja im. Marii Montessori.

Przekazanie przez Darczyńcę darowizny za pośrednictwem strony fundacjamontessori.pl jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Szanując prawa Darczyńców strony oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych, nie ujawniania ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

Fundacja nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim z wyjątkiem tych podmiotów, z którymi współpraca jest niezbędna do realizacji postanowień niniejszego regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Marii Montessori ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 4, 02-736 Warszawa, mail: biuro@fundacjamontessori.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawarcia i wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Darczyńca ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w wyniku w szczególności: działania sił wyższych, niezabezpieczenia oprogramowania komputera Użytkownika podłączonego do sieci Internet, przed ingerencją osób trzecich, braku ciągłości świadczenia usług Serwisu z powodów niezależnych od Fundacji, nieprawidłowego użytkowania Serwisu, naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkownika.

Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania strony Użytkownicy mogą przesyłać na adres: biuro@fundacjamontessori.pl

Regulamin jest ogólnodostępny i obowiązuje z dniem jego obwieszczenia tj. z dniem 30.03.2022. Fundacja zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.

Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie regulują odpowiednie przepisu Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności